Status zdrowotny SPF
Dla hodowli objętych systemem SPF wystawiane są deklaracje SPF dotyczące zdrowia i statusu, a zawarte w nich informacje są udostępniane na naszej stronie internetowej.
W deklaracji zdrowotnej podane są:

 1. Status zdrowotny hodowli – w tym miejscu można zobaczyć, że dana hodowla jest objęta systemem SPF, a także sprawdzić poziom bezpieczeństwa hodowli i choroby objęte tym systemem, które zostały wykluczone w przypadku tej hodowli
 2. Dodatkowe informacje o statusie – są to informacje dotyczące specjalnych warunków związanych ze zdrowiem, biobezpieczeństwem oraz sprzedażą
 3. Status warunkowy – w przypadku podejrzenia występowania niepożądanej choroby u świń wystawiana jest deklaracja dotycząca statusu warunkowego

Status zdrowotny hodowli

 • Poziom bezpieczeństwa (czerwony, niebieski lub zielony)
 • SPF – oznacza, że dana hodowla jest objęta systemem SPF wprowadzonym przez Radę Rolno-Spożywczą w Danii oraz że w hodowli tej nie występują choroby objęte systemem SPF
 • Załącznik stanowiący wykaz chorób, których występowanie w hodowli nie jest kontrolowane

Poziom bezpieczeństwa
Poziom bezpieczeństwa określa się na podstawie kontroli zdrowia i biobezpieczeństwa.

 • Czerwony poziom bezpieczeństwa określa się zazwyczaj w przypadku hodowli reprodukcyjnych, z których pochodzi sprzedawany inwentarz rozpłodowy. Przepisy dotyczące biobezpieczeństwa stanowią między innymi, że budynki, w których prowadzona jest taka hodowla muszą znajdować się w odległości przynajmniej 500 metrów od pozostałych hodowli świń. W przypadku tej hodowli konieczne jest także przestrzeganie zasad dotyczących dostarczania inwentarza rozpłodowego do innych hodowli, dostarczania świń na ubój oraz przewożenia inwentarza, jeżeli hodowla jest prowadzona w różnych miejscach. Do hodowli oznaczonej czerwonym poziomem bezpieczeństwa można tylko wprowadzać świnie pochodzące z innych hodowli o tym samym poziomie bezpieczeństwa, które przed wprowadzeniem do hodowli były przechowywane przez przynajmniej 42 dni w izolacji. Ewentualnie można do niej wprowadzać świnie urodzone poprzez cesarskie cięcie. Kontrolę zdrowia przeprowadzają lekarze weterynarii zrzeszeni w duńskiej Radzie Rolno-Spożywczej.
 • Niebieski poziom bezpieczeństwa określa się zazwyczaj w przypadku producentów warchlaków przeznaczonych na sprzedaż i/lub tuczników. Przepisy dotyczące biobezpieczeństwa stanowią między innymi, że budynki, w których prowadzona jest taka hodowla muszą znajdować się w odległości przynajmniej 100 metrów od pozostałych hodowli świń. Inwentarz z takiej hodowli można przewozić samochodami zgodnymi z systemem SPF lub na zatwierdzonych przyczepach do przewozu żywego inwentarza należących do hodowcy, które również spełniają wytyczne określone w ramach tego systemu. Do hodowli tej można wprowadzać osobniki pochodzące z hodowli oznaczonych czerwonym lub niebieskim poziomem bezpieczeństwa, określonym w ramach systemu SPF. Kontrolę zdrowia przeprowadza się przynajmniej co 15 tygodni.
 • Zielony poziom bezpieczeństwa określa się w przypadku hodowli, które są przeznaczone do uzyskania poziomu niebieskiego. W przypadku tego poziomu bezpieczeństwa stosuje się te same zasady biobezpieczeństwa, które są stosowane w odniesieniu do hodowli oznaczonych poziomem niebieskim. Do hodowli tej można wprowadzać osobniki pochodzące z hodowli oznaczonych czerwonym lub niebieskim poziomem bezpieczeństwa, określonym w ramach systemu SPF. Kontrolę zdrowia przeprowadza się przynajmniej co 15 tygodni.

Załącznik

W przypadku gdy w hodowli wystąpi choroba objęta systemem SPF, określa się ją w ramach statusu zdrowotnego hodowli za pomocą odpowiedniego skrótu literowego. Skróty te określane są mianem załącznika.

Załącznik

Choroba

Myc

Enzodyczne zapalenie płuc wywołane przez Mycoplasma hyopneumoniae 

Ap

Zapalenie płuc i opłucnej świń (APP) wywoływane przez Actinobacillus pleuropneumoniae zaliczane do serotypów 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 12

PRRS1/PRRS2

PRRS wywoływana przez wirus PRRS. Szczep wirusa występującego w Europie określa się skrótem PRRS1, natomiast szczep, który wywołuje tę chorobę w Ameryce, jest określany skrótem PRRS2

Dys

Czerwonka świńska wywoływana przez Brachyspira hyodysenteriae

Nys

Nieżyt nosa zanikowy wywoływany przez toksygeniczne Pasteurella multocida

Skab

Świerzb wywoływany przez Sarcoptes Scabiei var. Suis

Lus

Wszawica wywoływana przez Haematopinus suis

Jeżeli po zwalczeniu choroby objętej systemem SPF hodowle są poddawane obserwacji, zaznacza się ją poprzez dodanie „+ san” przed skrótem oznaczającym daną chorobę. Status taki jest nadawany, gdy Health Status Management uzna, że istnieje wystarczające prawdopodobieństwo, iż dana choroba została z powodzeniem zwalczona w hodowli.

Dodatkowe informacje o statusie
Są to informacje dotyczące specjalnych warunków związanych ze zdrowiem, biobezpieczeństwem oraz sprzedażą, które są przeznaczone dla potencjalnych kupców. Warunki te nie mają bezpośredniego wpływu na status zdrowotny hodowli.

Dodatkowe informacje o statusie mogą obejmować:

 • Wskaźnik bakterii Salmonella: aktualny miesięczny wskaźnik, określany dla hodowli reprodukcyjnej (reprodukcyjnego)
 • Poziom bakterii Salmonella: aktualny poziom bakterii Salmonella występujących w próbkach soków mięsnych
 • Wyniki badań próbek kału: bakterie Salmonella wyodrębnione z próbek kału pobieranych z hodowli w ciągu ostatnich 60 miesięcy (Salmonella o statusie B) lub 4 lat (Salmonella o statusie C)
 • Status bakterii Salmonella: A, B lub C
 • Niebieskie – niebieskie: hodowle, do których przypisany jest niebieski poziom bezpieczeństwa i do których wprowadzone zostały świnie pochodzące z innych hodowli o tym samym poziomie bezpieczeństwa
 • Transport po stronie właściciela: przewożenie żywych świń samochodem posiadającym aprobatę Działu ds. Statusu Zdrowotnego SPF (Health Status Management)
 • Hodowane w naturalnych warunkach hodowle prowadzone na zewnątrz lub w naturalnych warunkach
 • Salmonella Cholerasuis: przypadek wyodrębnienia Salmonella Cholerasuis z hodowli
 • Yersinia Enterocolitica09
  Yersinia Enterocolitica nie wywołuje chorób u świń, jednak powoduje występowanie znacznych problemów w przypadku diagnostyki brucelozy

Status warunkowy
Jeżeli dla hodowli określony został status warunkowy, oznacza to, że:

 • Istnieje podejrzenie wystąpienia niepożądanej choroby. Niepożądana choroba oznacza zakażenie chorobą objętą systemem SPF lub chorobą powodującą obrzęki
 • Wykryte zostało odstępstwo od zasad określonych przez Dział ds. Zdrowia SPF lub od określonego statusu zdrowotnego.
 • Zastosowano tymczasowe ograniczenie sprzedaży, obejmujące także całkowite zaprzestanie sprzedaży (wycofanie całej trzody ze sprzedaży)
 • Duńska Administracja ds. Weterynaryjnych i Spożywczych nałożyła ograniczenie mające charakter oficjalny

Health Status Management określa ten sam status warunkowy dla hodowli SPF, do których zostały wprowadzone lub z których pochodziły świnie wprowadzone do hodowli, której nadano status warunkowy. Dotyczy to transakcji sprzedaży, które zostały dokonane w przeciągu ostatnich 42 dni przed przypisaniem statusu warunkowego. Informację o tych działaniach przekazuje się także hodowcom prowadzącym hodowle, dla których nie określono statusu zdrowotnego SPF, lecz do których w okresie tym wprowadzone zostały świnie.

Status warunkowy może anulować lekarz weterynarii na podstawie różnych badań, które obejmują zazwyczaj badania krwi i pozwalają odrzucić podejrzenie dotyczące wystąpienia niepożądanej choroby. Status ten może zostać również anulowany, gdy spełniane będą ponownie przepisy dotyczące zdrowia, określone w ramach systemu SPF. Po anulowaniu statusu warunkowego do stada przypisywany jest nowy status zdrowotny.