Salmonella

Na stronie internetowej Health Status Management podany jest status bakterii Salmonella określony dla wszystkich hodowli świń, które są prowadzone w Danii. Aby znaleźć żądane informacje, należy wpisać numer hodowli – nr CHR. Informacje dotyczące statusu bakterii Salmonella można znaleźć w ramach dodatkowych informacji dotyczących statusu. Status bakterii Salmonella należy przedstawić każdej osobie, która zajmuje się sprzedażą świń przeznaczonych do reprodukcji lub tuczenia:

 • Poziom bakterii Salmonella w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Dotyczy tylko hodowli zarodowych i rozrodczych
 • Wskaźnik bakterii Salmonella za ostatnie 3 miesiące
 • Wyniki badań próbek kału
 • Status bakterii Salmonella w hodowli w ciągu ostatnich 6 miesięcy

Pytania dotyczące poziomu, statusu lub wskaźnika bakterii Salmonella należy kierować do Vibeke Møgelmose, Agriculture and Food, nr tel. 0045-33 39 43 79

Wskaźnik bakterii Salmonella
Dla hodowli zarodowych i rozrodczych określany jest wskaźnik bakterii Salmonella. Co miesiąc od loch w wieku 4 – 7 miesięcy, które znajdują się w tych hodowlach, pobiera są próbki krwi. Na podstawie wyników badań tych próbek, a także wyników badań przeprowadzonych w ostatnich dwóch miesiącach, oblicza się wskaźnik bakterii Salmonella.
Na stronie internetowej podawany jest wskaźnik bakterii Salmonella za ostatnie 6 miesięcy.

Jeżeli wskaźnik bakterii Salmonella przekracza 4,9, konieczne jest pobranie próbek kału na potrzeby dalszych badań.

Poziom bakterii Salmonella
Poziom bakterii Salmonella jest wyznacznikiem statusu tych bakterii w hodowli i mierzy się go w próbkach soków mięsnych, pobieranych od tuczników w rzeźni.

Wyróżnia się następujące poziomy:
Poziom 1: indeks właściwy dla tuczników: 0 do 39,9
Poziom 2: indeks właściwy dla tuczników: 40.0 do 64.9
Poziom 3: indeks właściwy dla tuczników: 65.0 do 100
Każdego miesiąca dla hodowli, z których co roku dostarczanych jest do uboju ponad 200 świń, obliczany jest poziom bakterii Salmonella.

Zmiany poziomów bakterii Salmonella, do których doszło w przeciągu ostatnich 3 miesięcy, są podawane jako poziom z określoną datą zmiany.
Jeżeli w przeciągu ostatnich 3 miesięcy lub w dłuższym okresie czasu nie doszło do zmiany poziomu, podawany jest najnowszy poziom bakterii Salmonella, który jest zarazem poziomem aktualnym.
Jeżeli na skutek, na przykład, zakończenia produkcji na dużą skalę lub dostarczania do uboju mniej niż 200 świń w ciągu roku, zaprzestano obliczania poziomu bakterii Salmonella, podawany jest najnowszy poziom.

Wyniki badań bakterii Salmonella
Badania próbek kału przeprowadza się w następujących przypadkach:

 • Gdy poziom bakterii Salmonella w hodowli zmieni się z 2 na 3
 • Gdy na przestrzeni ostatnich 6 miesięcy sprzedane zostały świnie, które zostały wprowadzone do hodowli, w przypadku której poziom bakterii Salmonella zmienił się z 1 na 2 lub 3
 • Gdy wskaźnik bakterii Salmonella, określony dla hodowli zarodowych lub rozrodczych, wzrośnie > 4,9

Jeżeli w próbkach kału znalezione zostaną bakterie Salmonella, oznacza się je tekstem: „Wyodrębniono bakterie Salmonella „x”. Odpowiedź otrzymano (DD-MM-RR).” Litera „x” oznacza serotyp wyodrębnionych bakterii Salmonella. W przypadku wyodrębnienia więcej niż jednego serotypu bakterii Salmonella podane zostaną wszystkie uzyskane wyniki.

Jeżeli z próbek kału nie zostaną wyodrębnione żadne bakterie Salmonella, oznacza się je tekstem:
„Pobrano próbki kału. Dnia (DD-MM-RR) otrzymano odpowiedź, w ramach której nie wykryto bakterii Salmonella”.

Wyniki badań laboratoryjnych pojawiają się na tej stronie zazwyczaj po upływie kilku dni od udostępnienia ich przez laboratorium. W deklaracji zdrowotnej nie określa się pierwotnej przyczyny pobrania próbek kału.

Status bakterii Salmonella w hodowlach świń
Hodowle świń dzieli się na kategorie na podstawie bakterii Salmonella, które zostaną w nich wykryte. Kategorie te określa się jako status A, B lub C bakterii Salmonella. Status ten aktualizuje się w odstępach miesięcznych.

Dla hodowli określa się status A bakterii Salmonella, jeżeli bakteria ta nie została wykryta i nie określono poziomu 2 lub 3 bakterii Salmonella.

Status B bakterii Salmonella oznacza, że z próbek kału pobranych od osobników z danej hodowli wyodrębniono serotypy bakterii Salmonella, które nie należą do serotypów komercyjnych (patrz typy komercyjne podane poniżej). Oprócz tego dla hodowli nie może być określony poziom 2 lub 3 bakterii Salmonella.

Dla hodowli określa się status C bakterii Salmonella, jeżeli z próbek kału pobranych od osobników z tej hodowli wyodrębniono typy komercyjne (patrz poniżej) lub jeżeli dla tej hodowli określono poziom 2 lub 3 bakterii Salmonella.

Do komercyjnych typów bakterii Salmonella zalicza się obecnie:

 • Salmonella Typhimurium
 • Salmonella Derby
 • Salmonella Infantis
 • Salmonella 4,12: i:
 • Salmonella 4,5,12: i:

Salmonella cholerasuis
Dla hodowli, w których wykryta zostanie bakteria Salmonella Cholerasuis, określa się status B bakterii Salmonella. Przypadki odkrycia bakterii Salmonella Cholerasuis będą również rejestrowane przy próbkach kału oraz przedstawiane jako dodatkowe informacje dotyczące statusu.